การ์นิเย่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความงาม เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

มุ่งสร้างความงามที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อมวลชน

เราเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกด้านความงามที่เป็นธรรมชาติ และเรามีโอกาสช่วยสร้างคุณค่าด้วยการบุกเบิกเรื่องความงามที่ยั่งยืนเพื่อทุกคน

ความยั่งยืนของเรา

เกิดขึ้นใน 5 ขั้นตอน

Garnier commits to Sustainable Green Beauty: sustainability through solidarity sourcing

การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีส่วนร่วมมากขึ้น

เราส่งเสริมให้ชุมชน 670 แห่งเข้าร่วมโครงการ
จัดหาวัตถุดิบของเรา

เมื่อถึงปี 2568 โครงการนี้จะมีสมาชิก 800 ชุมชน

อ่านต่อ

สูตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสะอาด

ในปี 2562 แชมพูและสูตรบำรุงเส้นผมใหม่ของเรามีส่วนประกอบที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ร้อยละ 90 โดยเฉลี่ย

ภายในปี 2568 เรามุ่งมั่นพัฒนาสูตรใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเส้นผมและผิวหนังของคุณ โดยใช้วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น

อ่านต่อ
Garnier commits to Sustainable Green Beauty: sustainability with green Sciences and biodegradability
Garnier commits to Sustainable Green Beauty: sustainability with recycled packaging

ใส่ใจในเรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากขึ้น และบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล

ในปี 2562 การใช้พลาสติกที่แปรใช้ใหม่หรือรีไซเคิลทำให้เราลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ได้ 3,670 ตัน โดยตั้งเป้าว่า จบปี 2563 ขวด Fructis ที่ยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลทั้งหมด

ภายในปี 2568 ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของเราจะใช้พลาสติกรีไซเคิลทั้งหมดและจะสามารถนำไปรีไซเคิล เติมใหม่ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด

อ่านต่อ

ใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น

นับตั้งแต่ปี 2548 โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าของเราได้ ลดการใช้น้ำลงร้อยละ 45 และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงร้อยละ 72

ภายในปี 2568 โรงงานอุตสาหกรรมของเราทั้งหมดจะ 
มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

อ่านต่อ
Garnier commits to Sustainable Green Beauty: sustainability with renewable energy
Garnier commits to Sustainable Green Beauty: sustainability by fighting plastic pollution with Ocean Conservancy

สู้มลพิษจากพลาสติกมากขึ้น

เราแก้ไขปัญหามลพิษจากพลาสติกร่วมกับองค์กร
อนุรักษ์ท้องทะเล โดยให้พนักงาน 373 คนร่วมทำ
กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 

อ่านต่อ

รายงานความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนปี 2562

เราได้ทำรายงานด้านความยั่งยืนฉบับแรกของเราขึ้น เพื่อแจ้งข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ให้คุณทราบว่าเราได้ทำอะไรไปบ้าง

เหตุใดจึงเลือกการอนุรักษ์ท้องทะเล

Garnier commits to Sustainable Green Beauty: sustainability by protecting the ocean with Ocean Conservancy

ความพยายามปกป้องมหาสมุทร

นับตั้งแต่ปี 2529 องค์กรที่ไม่แสวงกำไรองค์กรนี้และอาสาสมัครขององค์กรได้ทำความสะอาดชายฝั่งทะเล โดยเก็บขยะได้มากกว่า 136,000 ตัน อันเป็นการกำจัดมลพิษตามชายหาดและทางน้ำทั่วโลก

เราทำได้

เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 ทีมพนักงานการ์นิเย่ทั่วโลกรู้สึกภูมิใจ ที่ได้ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลกับองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร ขยะปริมาณรวม 6 ตันถูกเก็บออกจากชายฝั่งและทางน้ำทั่วโลก

คลิกไปที่องค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล
Garnier commits to Sustainable Green Beauty: sustainability by protecting the ocean with Ocean Conservancy
Garnier commits to Sustainable Green Beauty: sustainability by stopping plastic pollution with Plastics For Change

Plastics For Change

ปีนี้เราร่วมมือกับองค์กร Plastics For Change เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนคนเก็บขยะอย่างครบวงจร และป้องกันไม่ให้ขยะพลาสติกไหลลงสู่ท้องทะเลที่อินเดีย

คลิกไปที่ plastics for change

การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีส่วนร่วมมากขึ้น

ในปี 2562 กิจกรรมของเราทำให้ชุมชน 670 แห่งทั่วโลกเข้มแข็ง ภายในปี 2568 ชุมชน 800 แห่งจะเข้าร่วมโครงการจัดหาวัตถุดิบของเรา

การ์นิเย่ช่วยเกษตรกรอย่างไร

โครงการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีส่วนร่วม มอบงานและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่คนที่มักไม่ได้รับโอกาสทำงาน เรายึดมั่นกับการทำธุรกิจอย่างเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน พยายามสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรและผู้ทำงานเพื่อให้พวกเขามีรายได้มากขึ้นและมีอาชีพที่ดีขึ้น นอกจากนี้เรายังจัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเกษตรให้คนเหล่านี้ และทำให้พวกเขามีความรู้ที่ทันสมัยที่สุดในเรื่องเกษตรอินทรีย์


การ์นิเย่ช่วยเศรษฐกิจฐานรากอย่างไร

เราทำให้เกษตรกรรายย่อยได้รับบริการสุขภาพและการคุ้มครองด้านสวัสดิการ ในปี 2562 โครงการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีส่วนร่วมของเราทำให้คนในชุมชน 670 แห่งที่กำลังเผชิญปัญหาสังคมและการเงิน มีงานทำหรือรักษางานที่ทำอยู่ไว้ได้และมีรายได้ที่เป็นธรรม นอกจากนี้เรายังร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อทำโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและโครงการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีส่วนร่วมรอบโลก เพื่อช่วยสร้างชุมชนที่มีความเข้มแข็ง

วิทยาศาสตร์และสูตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ในปี 2562 แชมพูและสูตรบำรุงเส้นผมใหม่ของเรามีส่วนประกอบที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ถึงร้อยละ 91* โดยเฉลี่ย

ภายในปี 2568 เราจะสร้างสูตรใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเส้นผมและผิวหนังของคุณ โดยใช้ Green Sciencesเช่นเทคโนโลยีชีวภาพเป็นต้น

*ตามแนวการทดสอบ OECD 301 หรือการทดสอบอื่นที่เทียบเท่ากัน

การหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนคืออะไร

เมื่อการ์นิเย่เลือกผู้จัดหาวัตถุดิบ เราพิจารณาเรื่องจรรยาบรรณ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปัจจัยทางสังคมเสมอ เราอยากให้ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของเรามีการผลิตและเก็บเกี่ยวด้วยความรับผิดชอบและส่งเสริมความยั่งยืน สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเกษตรกร พื้นดินที่ใช้ วิธีทำการเกษตร ชุมชนในท้องถิ่น และปัจจัยอื่นอีกหลายประการที่เกี่ยวของกับการจัดหาวัตถุดิบ


เหตุใดการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนจึงสำคัญ

การ์นิเย่คิดว่าการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเราอยากให้วัสดุที่ทดแทนได้ของเราหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นจำนวนมาก เป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และลดผลกระทบที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ


เราปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างไร

การ์นิเย่ทำโครงการหลายโครงการ เช่น โครงการ Respectful Bee Welfare Program (โครงการคุ้มครองผึ้ง) เพื่อจัดหาวัตถุดิบทุกชนิดจากผึ้งอย่างยั่งยืน จากเครือข่ายคนเลี้ยงผึ้งและผู้จัดหาวัตถุดิบที่มีความรับผิดชอบ อีกตัวอย่างหนึ่งคือโครงการ Solidarity Sourcing (การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีส่วนร่วม) โดยร่วมโครงการกับ PRONATURA เพื่อช่วยให้ครอบครัวชาวเม็กซิโก 23 ครอบครัวสามารถทำการเกษตรอินทรีย์ได้ โครงการนี้รวมความคิดริเริ่มเรื่องการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์รอบพื้นที่เกษตรกรรมของพวกเขาด้วย


กลยุทธ์การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนของการ์นิเย่คืออะไร

เราตั้งใจจะทำให้วัตถุดิบแบบทดแทนได้ทั้งหมดของเราได้รับการจัดหาอย่างยั่งยืนภายในปี 2565 เรามุ่งปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและโลกใบนี้อย่างดีที่สุด ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยังคงมีประสิทธิภาพสูงเพื่อผู้บริโภคของเรา พร้อมกับการทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของการ์นิเย่ส่งเสริมความยั่งยืนมากขึ้น ในปัจจุบันวัตถุดิบส่วนใหญ่ของการ์นิเย่ได้มาจากแหล่งที่ทดแทนได้ และเราตั้งใจจะทำให้วัตถุดิบซึ่งทดแทนได้ทั้งหมดของเรา ได้รับการจัดหาในลักษณะที่มีความยั่งยืนภายในปี 2568 

การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญในการบรรจุภัณฑ์ของเราเช่นเดียวกัน ในปี 2562 กล่องกระดาษแข็งและเอกสารแนะนำวิธีใช้ทั้งหมดของเรา ได้รับการรับรองว่าใช้ไม้จากป่าที่มีการจัดการที่ยั่งยืน


การ์นิเย่กำลังปกป้องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างไร

เราได้พัฒนาสูตรที่มีส่วนประกอบธรรมชาติร้อยละ 98 และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนังที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าออร์แกนิคจาก Ecocert และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เราลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการใช้น้ำที่โรงงานอุตสาหกรรมของเราลงอย่างมาก

เรากำลังจัดหาวัตถุดิบธรรมชาติของเราอย่างยั่งยืนมากขึ้นทุกวัน โดยคิดสูตรธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของเรา ในปี 2562 เราได้ออกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคกลุ่มใหม่ เราได้ปรับปรุงโรงงานของเราให้ส่งเสริมความยั่งยืนมากขึ้น ลดการใช้พลาติกใหม่สำหรับบรรจุภัณฑ์ของเรา และใช้วัตถุดิบที่รีไซเคิลได้มากขึ้น


วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมคืออะไร 

วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนวัตถุดิบตามธรรมชาติให้เป็นส่วนประกอบธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การสกัดหรือการหมัก เป็นต้น การ์นิเย่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดที่เกี่ยวกับชีวิต เพื่อปลดปล่อยพลังงานของธรรมชาติผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความยั่งยืนของเรา


การเพาะปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคืออะไร

คือการเกษตรที่ส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบธรรมชาติ โดยอนุรักษ์ระบบนิเวศและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาจหมายถึงการใช้น้ำน้อยลง การปล่อยคาร์บอนน้อยลง และการลดของเสีย


จะสวยอย่างรับผิดชอบได้อย่างไร

การ์นิเย่คือผู้บุกเบิกเรื่องความโปร่งใส ด้วยการเปิดเผยแหล่งกำเนิดวัตถุดิบของเรามาตั้งแต่พ.ศ. 2560 ในปี 2563 เราเป็นผู้นำอีกครั้ง ด้วยการเปิดเผยผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของเรา โดยใช้ฉลากเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ที่มีวัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่

เราเพิ่มปริมาณการหาวัตถุดิบธรรมชาติอย่างมีความยั่งยืนมากขึ้นทุกวัน และเราได้พัฒนาสูตรธรรมชาติของเราเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของเรา ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคใหม่ด้วย เราได้ปรับปรุงการทำงานของโรงงานของเราให้ส่งเสริมความยั่งยืนมากขึ้น ลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ในบรรจุภัณฑ์ และเพิ่มปริมาณวัตถุดิบที่รีไซเคิลได้ 

กลยุทธ์ความงามซึ่งเป็นมิตรกับสุขภาพของเราจะทำให้เราก้าวหน้ามากขึ้น โดยคิดเรื่องความงามอย่างครบวงจร สิ่งนี้ประกอบด้วยความมุ่งมั่นแก้ไขผลกระทบที่ผลิตภัณฑ์ของเราสร้างขึ้นตลอดอายุของผลิตภัณฑ์นั้น การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้พลังงานสะอาด และการป้องกันความสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์


สูตรที่คิดเพื่อระบบนิเวศคืออะไร 

ห้องปฏิบัติการของเราประเมินอายุของผลิตภัณฑ์ เพื่อวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของเรามานานหลายปีแล้ว เราเน้นการปรับปรุงสูตรเพื่อให้มีลักษณะย่อยสลายทางชีวภาพได้ ลดการใช้น้ำ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในน้ำอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของเรา

ใช้บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้และรีไซเคิลแล้วมากขึ้น

เมื่อถึงสิ้นปี 2563 ขวด Fructis ทุกใบจะทำจากพลาสติกรีไซเคิล และการ์นิเย่จะลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ลง 7,000 ตันด้วยการลดน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ของเรา

ภายในปี 2568 บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของการ์นิเย่จะทำจากพลาสติกรีไซเคิลเท่านั้น ซึ่งจะลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ลงได้ 37,000 ตัน

เรากำลังจะออก หลอดบรรจุภัณฑ์รุ่นแรกที่มีกระดาษแข็งเป็นส่วนประกอบ เพื่อใช้บรรจุผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแบบออร์แกนิคของเรา และจะออกแชมพูก้อนที่ปราศจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นครั้งแรก

พลาสติกชนิดใดรีไซเคิลได้

พลาสติกส่วนใหญ่ที่การ์นิเย่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ของเราทุกวันนี้คือ โพลีเอทิลีน เทเรฟธาเลต(Polyethylene Terephtalate หรือ PET) โพลีโพรไพลีน(Polypropylene หรือ PP) และโพลีเอทิลีน(Polyethylene หรือ PE) วัสดุเหล่านี้สามารถรีไซเคิล ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง และเป็นวัสดุพลาสติกรีไซเคิลที่แพร่หลายมากที่สุดในโลก 
พลาสติกรีไซเคิล(Post-Consumer Recycled หรือ PCR) ทำจากขยะพลาสติกซึ่งได้มาจากสินค้าอุปโภค การ์นิเย่จะใช้พลาสติก PCR 100% หรือพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบซึ่งทดแทนได้ภายในปี 2568
การ์นิเย่ตั้งใจจะสร้างการตระหนักรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราส่วนใดสามารถรีไซเคิลได้ เรากำลังผลิตวิดีทัศน์และโปรแกรมที่สอนเรื่องพลาสติกประเภทต่าง ๆ และการคัดแยกวัสดุรีไซเคิล


การ์นิเย่ลดพลาสติกอย่างไร 

เราวางกลยุทธ์การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อระบบนิเวศบนหลักการ 4 ประการ ได้แก่ การใช้วัสดุรีไซเคิล การออกแบบใหม่และการสร้างนวัตกรรม การใช้ซ้ำ และการรีไซเคิล

  • นวัตกรรม

เรายินดียิ่งที่ได้นำเสนอนวัตกรรมลดการใช้พลาสติกบางนวัตกรรมของเราในปี 2563 แชมพูก้อน UltraDoux เป็นผลิตภัณฑ์ปลอดพลาสติกโดยสิ้นเชิง ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษแข็งล้วน และเป็นกระดาษแข็งซึ่ง FSC รับรอง Ultra-Doux Ecopack ลดปริมาณพลาสติกที่ใช้กับแชมพูของเราลงร้อยละ 80 นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้น Garnier Bio Hemp Moisturizer ซึ่งบรรจุในหลอดที่มีโครงสร้างเป็นกระดาษแข็ง

  • ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน

เราต้องการลดน้ำหนักของพลาสติกที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ และใช้พลาสติกรีไซเคิลหรือพลาสติกที่รีไซเคิลได้แทนพลาสติกผลิตใหม่ ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องการแหล่งพลาสติกรีไซเคิลและวัตถุดิบที่ยั่งยืนขนาดใหญ่โดยเฉพาะแหล่งในท้องถิ่น เราร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้จัดหาบรรจุภัณฑ์และผู้ผลิตพลาสติก เพื่อพัฒนาแหล่งพลาสติกรีไซเคิลขนาดใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภายในปี 2568

  • ผลดี

ในปี 2562 การใช้พลาสติกรีไซเคิลทำให้เราลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ลงได้ 3,670 ตัน เมื่อถึงสิ้นปี 2563 ขวดพลาสติก Fructis ทุกใบในยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะทำจากพลาสติกรีไซเคิลล้วน การใช้พลาสติกรีไซเคิลจะลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ลง 7,000 ตันในปี 2563 นอกจากนี้ภายในปี 2568 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราจะเลิกใช้พลาสติกผลิตใหม่โดยสิ้นเชิง และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของเราจะสามารถรีไซเคิล ใช้ซ้ำ หรือใช้ผลิตปุ๋ยได้ ซึ่งจะลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ลงได้ปีละ 37,000 ตัน

  • ชุมชน

เรากำลังร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนชื่อ Plastics For Change และจะรีไซเคิลพลาสติกหลายตัน เราจะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้คนเก็บขยะที่อินเดีย และทำให้พวกเขาเข้าถึงบริการทางสังคมได้ นอกจากนี้เราตระหนักดีว่าจะต้องกระตุ้นให้ผู้บริโภคของเราส่งเสริมการรีไซเคิลด้วย เพื่อจะได้ลดปริมาณขยะพลาสติกที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม


เรารีไซเคิลพลาสติกอย่างไร

พลาสติกที่รีไซเคิลได้ถูกรวบรวม ทำความสะอาดและแยกประเภท จากนั้นจะถูกสับเป็นชิ้นย่อย ล้าง หลอม และขึ้นรูปใหม่เป็นเม็ดพลาสติกทรงกลม หรือพลาสติกแกรนูลที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ใหม่

กลุ่มลอรีอัลได้ตั้งกลุ่มบริษัทร่วมกับคาร์ไบโอส์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการรีไซเคิล การ์นิเย่จะใช้ผลจากกระบวนการนี้มาออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน

 คาร์ไบโอส์ได้พัฒนากระบวนการรีไซเคิลพลาสติกด้วยเอนไซม์ กระบวนการนี้สลายโพลิเมอร์ลงเป็นส่วนประกอบพื้นฐาน(โมโนเมอร์)ซึ่งใช้สร้างโพลิเมอร์ตั้งแต่แรก เมื่อโมโนเมอร์ถูกแยกและทำให้บริสุทธิ์แล้ว จะสามารถใช้สร้างพลาสติกที่มีคุณสมบัติเหมือนพลาสติกผลิตใหม่ได้อีก โดยไม่สูญเสียคุณค่าใด ๆ ระหว่างกระบวนการรีไซเคิล


ใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำอย่างไร

การ์นิเย่ตั้งใจส่งเสริมระบบต่าง ๆ ที่สามารถนำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่หรือเติมใหม่ได้ นอกจากนี้ยังริเริ่มความร่วมมือและโครงการรูปแบบใหม่ด้วย เราร่วมมือกับ LoopTM (ที่ประเทศฝรั่งเศส) เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการสั่งซื้อสินค้าแบบหมุนเวียนและมีนวัตกรรม ซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในระยะยาวแทนบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง.


พลาสติกผลิตใหม่คืออะไร

พลาสติกผลิตใหม่คือพลาสติกที่เพิ่งผลิตขึ้นและไม่เคยใช้ทำผลิตภัณฑ์ใดหรือไม่เคยถูกแปรรูปมาก่อน โรงงานรีไซเคิลเก็บพลาสติกผลิตใหม่ที่ผู้บริโภคโยนทิ้งและใช้พลาสติกนั้นเป็นวัตถุดิบ  

การ์นิเย่ตั้งใจจะลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ลงปีละ 37,000 ตัน เรากำลังคิดบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิล หรือใช้เป็นปุ๋ยได้ภายในปี 2568 เมื่อถึงเวลานั้นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราจะไม่ใช้พลาสติกผลิตใหม่เลย แต่จะใช้พลาสติกรีไซเคิลล้วน(PCR 100%) หรือพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบซึ่งทดแทนได้


การ์นิเย่ลดน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ได้อย่างไร

การ์นิเย่ตั้งใจจะลดน้ำหนักและขนาดของบรรจุภัณฑ์ด้วยการออกแบบฝาจุกและขวดพลาสติกใหม่ ลดขนาดซองและใช้ซองที่ไม่ต้องมีผิวชั้นใน นอกจากนี้เรากำลังคิดบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ไม่ใช้พลาสติก และหาตัวเลือกอื่น ๆ แทนบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว

การลดน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ของเราทำให้เราลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ลงมากกว่า 592 ตันในปี 2562 เราจะพยายามลดน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์พลาสติกต่อไป เพื่อให้สามารถลดการใช้พลาสติกได้ถึง 858 ตันในปี 2563

ใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น

ในช่วง 15 ที่แล้วมา เราลดการใช้น้ำที่โรงงานอุตสาหกรรมของเราลงได้ร้อยละ 45 และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 72

ภายในปี 2568 โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดของเราจะปล่อย คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างไร

โรงงานทุกแห่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานด้วยการปรับปรุงแบบอาคารและฉนวน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพของพลังงานในกระบวนการอุตสาหกรรม และจัดหาพลังงานทดแทนในประเทศมากขึ้น

ความพยายามเหล่านี้ทำให้เราลดการปล่อยคาร์บอนลงได้ร้อยละ 72 ระหว่างปี 2548 ถึงปี 2562 อย่างไรก็ดีเรามีเป้าหมายจะทำให้โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งของเรามีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2568 เราจะใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับโรงงานแต่ละแห่งมากที่สุด เช่น เทคโนโลยีผลิตก๊าซมีเทนจากการหมักของเสีย แผงเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล และพลังงานลม เป็นต้น


ลดการใช้พลังงานอย่างไร

เราจะใช้พลังงานที่โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าของเราอย่างคุ้มค่าที่สุดต่อไป เรามีเป้าหมายจะใช้พลังงานทดแทนทั้งหมดภายในปี 2568


โรงงานที่ยั่งยืนคืออะไร

โรงงานที่ยั่งยืนคือโรงงานที่ใช้พลังงานทดแทนและมีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์


ลดการใช้น้ำอย่างไร

การ์นิเย่กำลังทบทวนการใช้น้ำที่หน่วยงานทุกแห่งของเราเพื่อลดการใช้น้ำในอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ เรามีโรงงานที่ใช้น้ำแบบหมุนเวียนแล้วสามแห่ง น้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมของโรงงานเหล่านี้(เช่น น้ำใช้ทำความสะอาด และน้ำหล่อเย็น)ได้รับการบำบัด รีไซเคิล หรือใช้ซ้ำทั้งหมด เราไม่ต้องการน้ำใหม่สำหรับกระบวนการเหล่านี้อีกแล้ว

การบำบัดและใช้น้ำคุณภาพดีซ้ำในระบบวงจรภายในทำให้เราสามารถลดการใช้น้ำและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงาน โรงงานที่มีระบบใช้น้ำหมุนเวียนของเราทั้งสามแห่งลดการใช้น้ำลงมากกว่า 8 ล้านลิตรในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 สิ่งนี้สร้างแรงบันดาลใจให้โรงงานอีกหลายแห่งทั่วโลก


การ์นิเย่ลดผลกระทบจากคาร์บอนอย่างไร

เรากำลังพยายามลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของเรา เราจะสนับสนุนให้โรงงานทุกแห่งของการ์นิเย่ลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิลงเหลือศูนย์และใช้แต่พลังงานทดแทนภายในห้าปีข้างหน้า

เพิ่มกิจกรรมแก้ไขปัญหามลพิษจากพลาสติก

ในปี 2562 การ์นิเย่ร่วมมือกับ องค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล เพื่อแก้ปัญหามลพิษจากพลาสติก เมื่อวันที่ 21 กันยายน เราให้พนักงาน 355 คนทั่วโลกร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ในวันที่ 19 กันยายน 2563 เราร่วมกิจกรรมขององค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล ในโครงการวันจิตอาสาร่วมแก้ปัญหามลพิษจากพลาสติกที่มีผู้ร่วมกิจกรรมมากที่สุดในโลก

.

การ์นิเย่จะปกป้องท้องทะเลอย่างไร 

เราได้ร่วมมือกับองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเลซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่พยายามแก้ปัญหาพลาสติกในมหาสมุทรมานานกว่า 30 ปี เพื่อสร้างผลงานอันเป็นประโยชน์ในวงกว้างกว่าอุตสาหกรรมความงาม เราจะสร้างความตระหนักเรื่องความสำคัญของการรักษาความสะอาดท้องทะเลและชายหาด และจะกระตุ้นให้พนักงานของเราและผู้บริโภคร่วมกิจกรรมประจำปีในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ซึ่งเป็นวันจิตอาสาร่วมแก้ปัญหาพลาสติกในท้องทะเลที่มีผู้ร่วมกิจกรรมมากที่สุดในโลก

นอกจากนี้ เรากำลังร่วมงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนชื่อ Plastics For Change เพื่อช่วยให้ชุมชนคนเก็บขยะชุมชนหนึ่งที่ประเทศอินเดียมีโอกาสขายขยะพลาสติกในราคาที่เป็นธรรม ปรับปรุงสภาพการทำงาน และส่งเสริมการรีไซเคิล


มลพิษจากพลาสติกคืออะไร

มลพิษจากพลาสติกกลายเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเมื่อไม่กี่ทศวรรษมานี้ ในปัจจุบันมีการผลิตพลาสติกปีละกว่า 350 ล้านตัน และมีการรีไซเคิลขยะพลาสติกทั่วโลกเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ที่เหลือกลายเป็นขยะซึ่งก่อมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมของเรา ทุกวันนี้พลาสติกที่ผลิตทั่วโลกกว่าร้อยละ 75 กลายเป็นขยะ มลพิษจากพลาสติกเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าและระบบนิเวศในธรรมชาติ และทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง


มีพลาสติกในท้องทะเลมากเท่าไร

มีขยะพลาสติกไหลลงสู่ท้องทะเลถึงปีละ 12.7 ล้านตัน นักวิทยาศาสตร์คาดว่าภายในปี 2593 พลาสติกในทะเลจะมีน้ำหนักรวมมากกว่าปลา ในขณะนี้ชาวโลกกำลังทิ้งพลาสติกจำนวนเท่ากับหนึ่งคันรถบรรทุกลงท้องทะเลทุกนาที  (Source : ข้อมูลจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  https://environmentlive.unep.org/marinepollution).


พลาสติกไหลลงสู่ท้องทะเลได้อย่างไร 

มลพิษจากพลาสติกในมหาสมุทรของเราส่วนใหญ่ เกิดจากการที่ประชาชนไม่มีโอกาสทิ้งขยะอย่างมีความรับผิดชอบ ทำให้ขยะพลาสติกของคนมักตกลงแม่น้ำในท้องถิ่นและในที่สุดก็ไหลออกทะเล ปัญหาสำคัญที่สุดคือการที่มลพิษจากพลาสติกส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เกิดจากรูปแบบการทำธุรกิจที่สนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์ครั้งเดียว การจัดการขยะอย่างไม่ถูกต้องซึ่งทำให้ขยะพลาสติกถูกทิ้งในสิ่งแวดล้อม และห่วงโซ่อุปทานที่มีการใช้พลาสติกผลิตใหม่มากกว่าพลาสติกรีไซเคิลห้าเท่าในปัจจุบัน


พลาสติกที่อยู่ในมหาสมุทรส่งผลใด

สัตว์ทะเลมากว่า 800 ชนิดได้รับผลกระทบจากมลพิษพลาสติก ซึ่งเกิดจากการกิน การติด หรือการปนเปื้อนสารเคมี มลพิษจากพลาสติกทำให้นกทะเลและสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมตายหลายล้านตัว สัตว์ทะเลบางชนิดเกือบสูญพันธุ์เนื่องด้วยมลพิษจากพลาสติก การที่สัตว์ทะเลกินพลาสติกทำให้เกิดปัญหาสุขภาพซึ่งแพร่ตามห่วงโซ่อาหารขึ้นไปถึงสัตว์ทะเลที่มีขนาดใหญ่กว่า จนสุดท้ายลามถึงมนุษย์ที่กินสัตว์เหล่านั้น พลาสติกในทะเลก่อมลพิษกับน้ำในมหาสมุทรด้วย เพราะไปลดระดับออกซิเจนและส่งผลกระทบกับการดำรงชีพของสัตว์ทะเลซึ่งรวมถึงวาฬ โลมาและเพนกวิน นกและสัตว์บกหลายชนิดถูกพลาสติกรัดคอบนชายหาด พลาสติกคุกคามการทำหน้าที่ของระบบนิเวศทางทะเล และอนุภาคพลาสติกที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรเป็นพิษกับสิ่งมีชีวิตทั้งปวง

ศึกษาข้อมูลทั้งหมดได้ โดยดาวน์โหลดรายงานความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนปี 2562