จะทีมไหนก็ใส่ใจโลกได้

การ์นิเย่ได้เดินหน้าสู่
“Green Beauty” อย่างเต็มตัว

ภายใต้คอนเซปต์ #สวยใส่ใจโลก ที่เชื่อว่า ทุกคนสามารถใส่ใจดูแลตัวเอง
ไปพร้อมๆกับการใส่ใจโลกให้ยั่งยืนได้
Green Beauty ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม


5 คำมั่นสัญญาเพื่อความยั่งยืนของโลก
ภายในปี 2568

Garnier commits to Sustainable Green Beauty: sustainability through solidarity sourcing

การจัดซื้อวัตถุดิบที่สนับสนุนชุมชน

เราส่งเสริมให้ชุมชน 787 แห่งเข้าร่วมโครงการจัดหาวัตถุดิบของเรา เมื่อถึงปี 2568 โครงการนี้จะมีสมาชิก 1000 ชุมชน

อ่านต่อ

สูตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสะอาด

ภายในปี 2568 เรามุ่งมั่นพัฒนาสูตรใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
เส้นผมและผิวหนังของคุณ โดยใช้วิทยาศาสตร์
เพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น

อ่านต่อ
Garnier commits to Sustainable Green Beauty: sustainability with green Sciences and biodegradability
Garnier commits to Sustainable Green Beauty: sustainability with recycled packaging

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรีไซเคิลได้

ในปี 2563 การใช้พลาสติกที่แปรใช้ใหม่หรือรีไซเคิลทำให้เราลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ได้ 9,019 ตัน

ภายในปี 2568 ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของเราจะใช้พลาสติกรีไซเคิลทั้งหมดและจะสามารถนำไปรีไซเคิล เติมใหม่ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด

ในทุกบรรจุภัณฑ์กระดาษ เราใช้กระดาษที่มีส่วนผสมของเยื่อกระดาษประเภทปลูกทดแทน ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน FSC

อ่านต่อ

ใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิต

นับตั้งแต่ปี 2548 โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าของเราได้ ลดการใช้น้ำลงร้อยละ 45 และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงร้อยละ 72

ภายในปี 2568 โรงงานอุตสาหกรรมของเราทั้งหมดจะ มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
ใช้พลังงานทดแทนในการผลิตเท่านั้น

อ่านต่อ
Garnier commits to Sustainable Green Beauty: sustainability with renewable energy
ภายใต้คอนเซปต์ #สวยใส่ใจโลก

การ์นิเย่ ไม่ทดสอบผลิตภัณฑ์กับสัตว์มาตั้งแต่ปี 1989

และได้การรับรองอย่างเป็นทางการจาก Cruelty Free International ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการดำเนินงานเพื่อยุติการทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์

อ่านต่อ

รายงานความก้าวหน้า ด้านความยั่งยืน
ปี 2563

เราได้ทำรายงานความยั่งยืนนี้ขึ้น เพื่อแจ้งข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาให้คุณทราบว่าเราได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง

เหตุใดจึงเลือกการอนุรักษ์ท้องทะเล

Garnier commits to Sustainable Green Beauty: sustainability by protecting the ocean with Ocean Conservancy

ความพยายามปกป้องมหาสมุทร

นับตั้งแต่ปี 2529 องค์กรที่ไม่แสวงกำไรองค์กรนี้และอาสาสมัครขององค์กรได้ทำความสะอาดชายฝั่งทะเล โดยเก็บขยะได้มากกว่า 136,000 ตัน อันเป็นการกำจัดมลพิษตามชายหาดและทางน้ำทั่วโลก

เราทำได้

เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 ทีมพนักงานการ์นิเย่ทั่วโลกรู้สึกภูมิใจ ที่ได้ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลกับองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร ขยะปริมาณรวม 6 ตันถูกเก็บออกจากชายฝั่งและทางน้ำทั่วโลก

คลิกไปที่องค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล
Garnier commits to Sustainable Green Beauty: sustainability by protecting the ocean with Ocean Conservancy
Garnier commits to Sustainable Green Beauty: sustainability by stopping plastic pollution with Plastics For Change

Plastics For Change

ปีนี้เราร่วมมือกับองค์กร Plastics For Change เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนคนเก็บขยะอย่างครบวงจร และป้องกันไม่ให้ขยะพลาสติกไหลลงสู่ท้องทะเลที่อินเดีย

คลิกไปที่ plastics for change

การจัดซื้อวัตถุดิบที่สนับสนุนชุมชน

เราส่งเสริมให้ชุมชน 787 แห่งเข้าร่วมโครงการจัดหาวัดถุดิบของเราเมื่อถึงปี 2568 โครงการนี้จะมีสมาชิก 1000 ชุมชน

การ์นิเย่ช่วยเกษตรกรอย่างไร

โครงการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีส่วนร่วม มอบงานและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่คนที่มักไม่ได้รับโอกาสทำงาน เรายึดมั่นกับการทำธุรกิจอย่างเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน พยายามสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรและผู้ทำงานเพื่อให้พวกเขามีรายได้มากขึ้นและมีอาชีพที่ดีขึ้น นอกจากนี้เรายังจัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเกษตรให้คนเหล่านี้ และทำให้พวกเขามีความรู้ที่ทันสมัยที่สุดในเรื่องเกษตรอินทรีย์


การ์นิเย่ช่วยเศรษฐกิจฐานรากอย่างไร

เราทำให้เกษตรกรรายย่อยได้รับบริการสุขภาพและการคุ้มครองด้านสวัสดิการ ในปี 2563 โครงการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีส่วนร่วมของเราทำให้คนในชุมชน 787 แห่งที่กำลังเผชิญปัญหาสังคมและการเงิน มีงานทำหรือรักษางานที่ทำอยู่ไว้ได้และมีรายได้ที่เป็นธรรม นอกจากนี้เรายังร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อทำโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและโครงการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีส่วนร่วมรอบโลก เพื่อช่วยสร้างชุมชนที่มีความเข้มแข็ง

สูตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสะอาด

ภายในปี 2568 เรามุ่งมั่นพัฒนาสูตรใหม่พี่หมี่ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเส้นผมและผิวหนังของคุณ โดยใช้วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม เช่นเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น

การหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนคืออะไร

เมื่อการ์นิเย่เลือกผู้จัดหาวัตถุดิบ เราพิจารณาเรื่องจรรยาบรรณ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปัจจัยทางสังคมเสมอ เราอยากให้ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของเรามีการผลิตและเก็บเกี่ยวด้วยความรับผิดชอบและส่งเสริมความยั่งยืน สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเกษตรกร พื้นดินที่ใช้ วิธีทำการเกษตร ชุมชนในท้องถิ่น และปัจจัยอื่นอีกหลายประการที่เกี่ยวของกับการจัดหาวัตถุดิบ


เหตุใดการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนจึงสำคัญ

การ์นิเย่คิดว่าการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเราอยากให้วัสดุที่ทดแทนได้ของเราหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นจำนวนมาก เป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และลดผลกระทบที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ


เราปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างไร

การ์นิเย่ทำโครงการหลายโครงการ เช่น โครงการ Respectful Bee Welfare Program (โครงการคุ้มครองผึ้ง) เพื่อจัดหาวัตถุดิบทุกชนิดจากผึ้งอย่างยั่งยืน จากเครือข่ายคนเลี้ยงผึ้งและผู้จัดหาวัตถุดิบที่มีความรับผิดชอบ อีกตัวอย่างหนึ่งคือโครงการ Solidarity Sourcing (การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีส่วนร่วม) โดยร่วมโครงการกับ PRONATURA เพื่อช่วยให้ครอบครัวชาวเม็กซิโก 23 ครอบครัวสามารถทำการเกษตรอินทรีย์ได้ โครงการนี้รวมความคิดริเริ่มเรื่องการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์รอบพื้นที่เกษตรกรรมของพวกเขาด้วย


กลยุทธ์การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนของการ์นิเย่คืออะไร

เราตั้งใจจะทำให้วัตถุดิบแบบทดแทนได้ทั้งหมดของเราได้รับการจัดหาอย่างยั่งยืนภายในปี 2565 เรามุ่งปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและโลกใบนี้อย่างดีที่สุด ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยังคงมีประสิทธิภาพสูงเพื่อผู้บริโภคของเรา พร้อมกับการทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของการ์นิเย่ส่งเสริมความยั่งยืนมากขึ้น ในปัจจุบันวัตถุดิบส่วนใหญ่ของการ์นิเย่ได้มาจากแหล่งที่ทดแทนได้ และเราตั้งใจจะทำให้วัตถุดิบซึ่งทดแทนได้ทั้งหมดของเรา ได้รับการจัดหาในลักษณะที่มีความยั่งยืนภายในปี 2568 

การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญในการบรรจุภัณฑ์ของเราเช่นเดียวกัน ในปี 2562 กล่องกระดาษแข็งและเอกสารแนะนำวิธีใช้ทั้งหมดของเรา ได้รับการรับรองว่าใช้ไม้จากป่าที่มีการจัดการที่ยั่งยืน


การ์นิเย่กำลังปกป้องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างไร

เราได้พัฒนาสูตรที่มีส่วนประกอบธรรมชาติร้อยละ 98 และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนังที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าออร์แกนิคจาก Ecocert และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เราลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการใช้น้ำที่โรงงานอุตสาหกรรมของเราลงอย่างมาก

เรากำลังจัดหาวัตถุดิบธรรมชาติของเราอย่างยั่งยืนมากขึ้นทุกวัน โดยคิดสูตรธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของเรา ในปี 2562 เราได้ออกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคกลุ่มใหม่ เราได้ปรับปรุงโรงงานของเราให้ส่งเสริมความยั่งยืนมากขึ้น ลดการใช้พลาติกใหม่สำหรับบรรจุภัณฑ์ของเรา และใช้วัตถุดิบที่รีไซเคิลได้มากขึ้น


วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมคืออะไร 

วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนวัตถุดิบตามธรรมชาติให้เป็นส่วนประกอบธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การสกัดหรือการหมัก เป็นต้น การ์นิเย่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดที่เกี่ยวกับชีวิต เพื่อปลดปล่อยพลังงานของธรรมชาติผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความยั่งยืนของเรา


การเพาะปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคืออะไร

คือการเกษตรที่ส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบธรรมชาติ โดยอนุรักษ์ระบบนิเวศและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาจหมายถึงการใช้น้ำน้อยลง การปล่อยคาร์บอนน้อยลง และการลดของเสีย


จะสวยอย่างรับผิดชอบได้อย่างไร

การ์นิเย่คือผู้บุกเบิกเรื่องความโปร่งใส ด้วยการเปิดเผยแหล่งกำเนิดวัตถุดิบของเรามาตั้งแต่พ.ศ. 2560 ในปี 2563 เราเป็นผู้นำอีกครั้ง ด้วยการเปิดเผยผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของเรา โดยใช้ฉลากเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ที่มีวัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่

เราเพิ่มปริมาณการหาวัตถุดิบธรรมชาติอย่างมีความยั่งยืนมากขึ้นทุกวัน และเราได้พัฒนาสูตรธรรมชาติของเราเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของเรา ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคใหม่ด้วย เราได้ปรับปรุงการทำงานของโรงงานของเราให้ส่งเสริมความยั่งยืนมากขึ้น ลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ในบรรจุภัณฑ์ และเพิ่มปริมาณวัตถุดิบที่รีไซเคิลได้ 

กลยุทธ์ความงามซึ่งเป็นมิตรกับสุขภาพของเราจะทำให้เราก้าวหน้ามากขึ้น โดยคิดเรื่องความงามอย่างครบวงจร สิ่งนี้ประกอบด้วยความมุ่งมั่นแก้ไขผลกระทบที่ผลิตภัณฑ์ของเราสร้างขึ้นตลอดอายุของผลิตภัณฑ์นั้น การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้พลังงานสะอาด และการป้องกันความสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์


สูตรที่คิดเพื่อระบบนิเวศคืออะไร 

ห้องปฏิบัติการของเราประเมินอายุของผลิตภัณฑ์ เพื่อวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของเรามานานหลายปีแล้ว เราเน้นการปรับปรุงสูตรเพื่อให้มีลักษณะย่อยสลายทางชีวภาพได้ ลดการใช้น้ำ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในน้ำอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของเรา

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรีไซเคิลได้

ในปี 2563 การใช้พลาสติกพี่แปรใช้ใหม่หรือรีไซเคิลทำให้เราลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ได้ 9019 ต้น ภายในปี 2568 ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของเราจะใช้พลาสติกรีไซเคิลทั้งหมดและจะสามารถนำไปรีไซเคิล เติมใหม่ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด ซึ่งจะลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ได้ 40,000 ต้น

พลาสติกชนิดใดรีไซเคิลได้

พลาสติกส่วนใหญ่ที่การ์นิเย่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ของเราทุกวันนี้คือ โพลีเอทิลีน เทเรฟธาเลต (Polyethylene Terephtalate หรือ PET) โพลีโพรไพลีน (Polypropylene หรือ PP) และโพลีเอทิลีน (Polyethylene หรือ PE) วัสดุเหล่านี้สามารถรีไซเคิล ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง และเป็นวัสดุพลาสติกรีไซเคิลที่แพร่หลายมากที่สุดในโลก

พลาสติกรีไซเคิล (Post-Consumer Recycled หรือ PCR) ทำจากขยะพลาสติกซึ่งได้มาจากสินค้าอุปโภค การ์นิเย่จะใช้พลาสติก PCR 100% หรือพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบซึ่งทดแทนได้ภายในปี 2568

การ์นิเย่ตั้งใจจะสร้างการตระหนักรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราส่วนใดสามารถรีไซเคิลได้ เรากำลังผลิตวิดีทัศน์และโปรแกรมที่สอนเรื่องพลาสติกประเภทต่าง ๆ และการคัดแยกวัสดุรีไซเคิล


การ์นิเย่ลดพลาสติกอย่างไร 

เราวางกลยุทธ์การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อระบบนิเวศบนหลักการ 4 ประการ ได้แก่ การใช้วัสดุรีไซเคิล การออกแบบใหม่และการสร้างนวัตกรรม การใช้ซ้ำ และการรีไซเคิล

  • นวัตกรรม
เรายินดียิ่งที่ได้นำเสนอนวัตกรรมลดการใช้พลาสติกบางนวัตกรรมของเราในปี 2563 แชมพูก้อน UltraDoux เป็นผลิตภัณฑ์ปลอดพลาสติกโดยสิ้นเชิง ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษแข็งล้วน และเป็นกระดาษแข็งซึ่ง FSC รับรอง Ultra-Doux Ecopack ลดปริมาณพลาสติกที่ใช้กับแชมพูของเราลงร้อยละ 80 นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้น Garnier Bio Hemp Moisturizer ซึ่งบรรจุในหลอดที่มีโครงสร้างเป็นกระดาษแข็ง
  • ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน
เราต้องการลดน้ำหนักของพลาสติกที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ และใช้พลาสติกรีไซเคิลหรือพลาสติกที่รีไซเคิลได้แทนพลาสติกผลิตใหม่ ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องการแหล่งพลาสติกรีไซเคิลและวัตถุดิบที่ยั่งยืนขนาดใหญ่โดยเฉพาะแหล่งในท้องถิ่น เราร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้จัดหาบรรจุภัณฑ์และผู้ผลิตพลาสติก เพื่อพัฒนาแหล่งพลาสติกรีไซเคิลขนาดใหญ่ให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภายในปี 2568
  • ผลดี
ในปี 2562 การใช้พลาสติกรีไซเคิลทำให้เราลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ลงได้ 3,670 ตัน เมื่อถึงสิ้นปี 2563 ขวดพลาสติก Fructis ทุกใบในยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะทำจากพลาสติกรีไซเคิลล้วน การใช้พลาสติกรีไซเคิลจะลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ลง 9,019 ตันในปี 2563 นอกจากนี้ภายในปี 2568 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราจะเลิกใช้พลาสติกผลิตใหม่โดยสิ้นเชิง และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของเราจะสามารถรีไซเคิล ใช้ซ้ำ หรือใช้ผลิตปุ๋ยได้ ซึ่งจะลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ลงได้ปีละ 40,000 ตัน
  • ชุมชน
เรากำลังร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนชื่อ Plastics For Change และจะรีไซเคิลพลาสติกหลายตัน เราจะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้คนเก็บขยะที่อินเดีย และทำให้พวกเขาเข้าถึงบริการทางสังคมได้ นอกจากนี้เราตระหนักดีว่าจะต้องกระตุ้นให้ผู้บริโภคของเราส่งเสริมการรีไซเคิลด้วย เพื่อจะได้ลดปริมาณขยะพลาสติกที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม

เรารีไซเคิลพลาสติกอย่างไร

พลาสติกที่รีไซเคิลได้ถูกรวบรวม ทำความสะอาดและแยกประเภท จากนั้นจะถูกสับเป็นชิ้นย่อย ล้าง หลอม และขึ้นรูปใหม่เป็นเม็ดพลาสติกทรงกลม หรือพลาสติกแกรนูลที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ใหม่

กลุ่มลอรีอัลได้ตั้งกลุ่มบริษัทร่วมกับคาร์ไบโอส์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการรีไซเคิล การ์นิเย่จะใช้ผลจากกระบวนการนี้มาออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน

 คาร์ไบโอส์ได้พัฒนากระบวนการรีไซเคิลพลาสติกด้วยเอนไซม์ กระบวนการนี้สลายโพลิเมอร์ลงเป็นส่วนประกอบพื้นฐาน(โมโนเมอร์)ซึ่งใช้สร้างโพลิเมอร์ตั้งแต่แรก เมื่อโมโนเมอร์ถูกแยกและทำให้บริสุทธิ์แล้ว จะสามารถใช้สร้างพลาสติกที่มีคุณสมบัติเหมือนพลาสติกผลิตใหม่ได้อีก โดยไม่สูญเสียคุณค่าใด ๆ ระหว่างกระบวนการรีไซเคิล


ใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำอย่างไร

การ์นิเย่ตั้งใจส่งเสริมระบบต่าง ๆ ที่สามารถนำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่หรือเติมใหม่ได้ นอกจากนี้ยังริเริ่มความร่วมมือและโครงการรูปแบบใหม่ด้วย เราร่วมมือกับ LoopTM (ที่ประเทศฝรั่งเศส) เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการสั่งซื้อสินค้าแบบหมุนเวียนและมีนวัตกรรม ซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในระยะยาวแทนบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง


พลาสติกผลิตใหม่คืออะไร

พลาสติกผลิตใหม่คือพลาสติกที่เพิ่งผลิตขึ้นและไม่เคยใช้ทำผลิตภัณฑ์ใดหรือไม่เคยถูกแปรรูปมาก่อน โรงงานรีไซเคิลเก็บพลาสติกผลิตใหม่ที่ผู้บริโภคโยนทิ้งและใช้พลาสติกนั้นเป็นวัตถุดิบ  

การ์นิเย่ตั้งใจจะลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ลงปีละ 37,000 ตัน เรากำลังคิดบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิล หรือใช้เป็นปุ๋ยได้ภายในปี 2568 เมื่อถึงเวลานั้นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราจะไม่ใช้พลาสติกผลิตใหม่เลย แต่จะใช้พลาสติกรีไซเคิลล้วน(PCR 100%) หรือพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบซึ่งทดแทนได้


การ์นิเย่ลดน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ได้อย่างไร

การ์นิเย่ตั้งใจจะลดน้ำหนักและขนาดของบรรจุภัณฑ์ด้วยการออกแบบฝาจุกและขวดพลาสติกใหม่ ลดขนาดซองและใช้ซองที่ไม่ต้องมีผิวชั้นใน นอกจากนี้เรากำลังคิดบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ไม่ใช้พลาสติก และหาตัวเลือกอื่น ๆ แทนบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว

การลดน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ของเราทำให้เราลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ลงมากกว่า 592 ตันในปี 2562 เราจะพยายามลดน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์พลาสติกต่อไป เพื่อให้สามารถลดการใช้พลาสติกได้ถึง 858 ตันในปี 2563

เพิ่มกิจกรรมแก้ไขปัญหามลพิษจากพลาสติก

ในปี 2562 การ์นิเย่ร่วมมือกับ องค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล เพื่อแก้ปัญหามลพิษจากพลาสติก เมื่อวันที่ 21 กันยายน เราให้พนักงาน 355 คนทั่วโลกร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ในวันที่ 19 กันยายน 2563 เราร่วมกิจกรรมขององค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล ในโครงการวันจิตอาสาร่วมแก้ปัญหามลพิษจากพลาสติกที่มีผู้ร่วมกิจกรรมมากที่สุดในโลก

.

การ์นิเย่จะปกป้องท้องทะเลอย่างไร 

เราได้ร่วมมือกับองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเลซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่พยายามแก้ปัญหาพลาสติกในมหาสมุทรมานานกว่า 30 ปี เพื่อสร้างผลงานอันเป็นประโยชน์ในวงกว้างกว่าอุตสาหกรรมความงาม เราจะสร้างความตระหนักเรื่องความสำคัญของการรักษาความสะอาดท้องทะเลและชายหาด และจะกระตุ้นให้พนักงานของเราและผู้บริโภคร่วมกิจกรรมประจำปีในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ซึ่งเป็นวันจิตอาสาร่วมแก้ปัญหาพลาสติกในท้องทะเลที่มีผู้ร่วมกิจกรรมมากที่สุดในโลก

นอกจากนี้ เรากำลังร่วมงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนชื่อ Plastics For Change เพื่อช่วยให้ชุมชนคนเก็บขยะชุมชนหนึ่งที่ประเทศอินเดียมีโอกาสขายขยะพลาสติกในราคาที่เป็นธรรม ปรับปรุงสภาพการทำงาน และส่งเสริมการรีไซเคิล


มลพิษจากพลาสติกคืออะไร

มลพิษจากพลาสติกกลายเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเมื่อไม่กี่ทศวรรษมานี้ ในปัจจุบันมีการผลิตพลาสติกปีละกว่า 350 ล้านตัน และมีการรีไซเคิลขยะพลาสติกทั่วโลกเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ที่เหลือกลายเป็นขยะซึ่งก่อมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมของเรา ทุกวันนี้พลาสติกที่ผลิตทั่วโลกกว่าร้อยละ 75 กลายเป็นขยะ มลพิษจากพลาสติกเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าและระบบนิเวศในธรรมชาติ และทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง


มีพลาสติกในท้องทะเลมากเท่าไร

มีขยะพลาสติกไหลลงสู่ท้องทะเลถึงปีละ 12.7 ล้านตัน นักวิทยาศาสตร์คาดว่าภายในปี 2593 พลาสติกในทะเลจะมีน้ำหนักรวมมากกว่าปลา ในขณะนี้ชาวโลกกำลังทิ้งพลาสติกจำนวนเท่ากับหนึ่งคันรถบรรทุกลงท้องทะเลทุกนาที  (Source : ข้อมูลจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  https://environmentlive.unep.org/marinepollution)


พลาสติกไหลลงสู่ท้องทะเลได้อย่างไร 

มลพิษจากพลาสติกในมหาสมุทรของเราส่วนใหญ่ เกิดจากการที่ประชาชนไม่มีโอกาสทิ้งขยะอย่างมีความรับผิดชอบ ทำให้ขยะพลาสติกของคนมักตกลงแม่น้ำในท้องถิ่นและในที่สุดก็ไหลออกทะเล ปัญหาสำคัญที่สุดคือการที่มลพิษจากพลาสติกส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เกิดจากรูปแบบการทำธุรกิจที่สนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์ครั้งเดียว การจัดการขยะอย่างไม่ถูกต้องซึ่งทำให้ขยะพลาสติกถูกทิ้งในสิ่งแวดล้อม และห่วงโซ่อุปทานที่มีการใช้พลาสติกผลิตใหม่มากกว่าพลาสติกรีไซเคิลห้าเท่าในปัจจุบัน


พลาสติกที่อยู่ในมหาสมุทรส่งผลใด

สัตว์ทะเลมากว่า 800 ชนิดได้รับผลกระทบจากมลพิษพลาสติก ซึ่งเกิดจากการกิน การติด หรือการปนเปื้อนสารเคมี มลพิษจากพลาสติกทำให้นกทะเลและสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมตายหลายล้านตัว สัตว์ทะเลบางชนิดเกือบสูญพันธุ์เนื่องด้วยมลพิษจากพลาสติก การที่สัตว์ทะเลกินพลาสติกทำให้เกิดปัญหาสุขภาพซึ่งแพร่ตามห่วงโซ่อาหารขึ้นไปถึงสัตว์ทะเลที่มีขนาดใหญ่กว่า จนสุดท้ายลามถึงมนุษย์ที่กินสัตว์เหล่านั้น พลาสติกในทะเลก่อมลพิษกับน้ำในมหาสมุทรด้วย เพราะไปลดระดับออกซิเจนและส่งผลกระทบกับการดำรงชีพของสัตว์ทะเลซึ่งรวมถึงวาฬ โลมาและเพนกวิน นกและสัตว์บกหลายชนิดถูกพลาสติกรัดคอบนชายหาด พลาสติกคุกคามการทำหน้าที่ของระบบนิเวศทางทะเล และอนุภาคพลาสติกที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรเป็นพิษกับสิ่งมีชีวิตทั้งปวง

ใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิต

นับตั้งแต่ปี 2548 โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าของเราได้ ลดการใช้น้ำลงร้อยละ 45 และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงร้อยละ 72 ภายในปี 2568 โรงงานอุตสาหกรรมของเราทั้งหมดจะมีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ใช้พลังงานทดแทนในการผลิตเท่านั้น

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างไร

โรงงานทุกแห่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานด้วยการปรับปรุงแบบอาคารและฉนวน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพของพลังงานในกระบวนการอุตสาหกรรม และจัดหาพลังงานทดแทนในประเทศมากขึ้น

ความพยายามเหล่านี้ทำให้เราลดการปล่อยคาร์บอนลงได้ร้อยละ 72 ระหว่างปี 2548 ถึงปี 2562 อย่างไรก็ดีเรามีเป้าหมายจะทำให้โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งของเรามีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2568 เราจะใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับโรงงานแต่ละแห่งมากที่สุด เช่น เทคโนโลยีผลิตก๊าซมีเทนจากการหมักของเสีย แผงเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล และพลังงานลม เป็นต้น


ลดการใช้พลังงานอย่างไร

เราจะใช้พลังงานที่โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าของเราอย่างคุ้มค่าที่สุดต่อไป เรามีเป้าหมายจะใช้พลังงานทดแทนทั้งหมดภายในปี 2568


โรงงานที่ยั่งยืนคืออะไร

โรงงานที่ยั่งยืนคือโรงงานที่ใช้พลังงานทดแทนและมีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์


ลดการใช้น้ำอย่างไร

การ์นิเย่กำลังทบทวนการใช้น้ำที่หน่วยงานทุกแห่งของเราเพื่อลดการใช้น้ำในอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ เรามีโรงงานที่ใช้น้ำแบบหมุนเวียนแล้วสามแห่ง น้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมของโรงงานเหล่านี้(เช่น น้ำใช้ทำความสะอาด และน้ำหล่อเย็น)ได้รับการบำบัด รีไซเคิล หรือใช้ซ้ำทั้งหมด เราไม่ต้องการน้ำใหม่สำหรับกระบวนการเหล่านี้อีกแล้ว

การบำบัดและใช้น้ำคุณภาพดีซ้ำในระบบวงจรภายในทำให้เราสามารถลดการใช้น้ำและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงาน โรงงานที่มีระบบใช้น้ำหมุนเวียนของเราทั้งสามแห่งลดการใช้น้ำลงมากกว่า 8 ล้านลิตรในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 สิ่งนี้สร้างแรงบันดาลใจให้โรงงานอีกหลายแห่งทั่วโลก


การ์นิเย่ลดผลกระทบจากคาร์บอนอย่างไร

เรากำลังพยายามลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของเรา เราจะสนับสนุนให้โรงงานทุกแห่งของการ์นิเย่ลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิลงเหลือศูนย์และใช้แต่พลังงานทดแทนภายในห้าปีข้างหน้า

การ์นิเย่ ไม่ทดสอบผลิตภัณฑ์กับสัตว์

การ์นิเย่ ไม่ทดสอบผลิตภัณฑ์กับสัตว์มาตั้งแต่ปี 1989

และได้การรับรองอย่างเป็นทางการจาก Cruelty Free International ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการดำเนินงานเพื่อยุติการทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์

ลอรีอัลเป็นแนวหน้าในการพัฒนาวิธีการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์มาเป็นเวลากว่า 40 ปี เราทดสอบความปลอดภัยด้วยโครงสร้างผิวหนังจำลองเสมือนจริง ที่เรียกว่า “Episkin” ที่สร้างขึ้นในแล็บของเรา ซึ่ง หน่วยงานอื่นๆ เช่น ภาครัฐ หรือบริษัทเครื่องสำอางอื่นๆ สามารถเข้าถึงวิธีการทดสอบที่ใช้โครงสร้างผิวหนังจำลองเสมือนจริงนี้ได้

นอกจากนี้ เรายังพัฒนาวิธีการทดสอบอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์ อาทิ การใช้เครื่องมือดิจิทัล AI และ โมเดลทางพิษวิทยา

การ์นิเย่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความงาม เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

มุ่งสร้างความงามที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อมวลชน

เราเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกด้านความงามที่เป็นธรรมชาติ และเรามีโอกาสช่วยสร้างคุณค่าด้วยการบุกเบิกเรื่องความงามที่ยั่งยืนเพื่อทุกคน

green beauty video placeholder