ข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้บริการเว็บไซต์ของการ์นิเย่

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์

ข้อความสำคัญ

ขอบคุณสำหรับการเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลง”) ก่อนการใช้บริการเว็บไซต์ ทั้งนี้ เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ (ต่อไปนี้เรียกว่า “การ์นิเย่”) สำหรับการเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ เท่ากับว่าท่านได้พิจารณาและยอมรับข้อตกลงต่างๆ ตามที่ทางการ์นิเย่กำหนดไว้ให้สำหรับการเข้าใช้บริการเว็บไซต์แล้ว ในบางโอกาส ลอรีอัล อาจมีการแก้ไขข้อตกลงได้ ดังนั้น โปรดตรวจดูข้อตกลงอยู่เสมอเมื่อใดก็ตามที่เข้าชม หรือเข้าใช้บริการเว็บไซต์ หากเมื่อใดที่ท่านไม่ประสงค์จะยอมรับเงื่อนไข ท่านสามารถจะเลิกใช้บริการเว็บไซต์ได้ และในบางโอกาส การ์นิเย่อาจจะดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน หรือการส่งเสริมการขายผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งจะมีข้อตกลงและเงื่อนไขแยกต่างหากประกาศให้ทราบตามความเหมาะสมของกิจกรรมการแข่งขัน และการส่งเสริมการขาย ดังต่อไปนี้

 • การเชี่อมโยงไปยังเว็บไซต์
 • ทรัพย์สินทางปัญญา
 • การอนุญาต และสิทธิในการดาวน์โหลด
 • อีการ์ด
 • การขออนุญาต
 • ปฏิเสธการรับรอง
 • กฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
 • การชดเชยค่าเสียหาย
 • การยกเลิกข้อตกลง
 • การเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์
 • การยกเว้นสิทธิ์
 • กฎหมายที่ใช้บังคับ และขอบเขตอำนาจศาลที่จะพิจารณาคดี

 

ไม่รับรองความน่าเชื่อถือ
แม้ว่า การ์นิเย่ได้มีความมุ่งมั่นตลอดมาต่อความถูกต้องของข้อมูลที่เข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ แต่การ์นิเย่มิได้รับประกัน หรือให้การรับรองใดๆ ต่อความถูกต้อง ตรงเวลา หรือความครบถ้วนของข้อมูล ภาพหรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์

การเชี่อมโยงไปยังเว็บไซต์
เว็บไซต์อื่นๆ หรือเว็บเพจใดๆ ที่เว็บไซต์นี้ได้ถูกเชี่อมโยงไปถึงนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าถึงข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยการ์นิเย่แต่ประการใด ทั้งนี้ การ์นิเย่ไม่มีความรับผิดชอบใดๆต่อเนื้อหาของเว็บไซต์หรือเว็บเพจที่เชี่อมโยงไปถึง หรือที่เชี่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ การ์นิเย่ปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือการชดใช้ต่อความเสียหาย หรือบทลงโทษใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากผลของการเชี่อมโยงไปยังตำแหน่งใดๆ บนเว็บไซต์ใดๆก็ตาม

ทรัพย์สินทางปัญญา
ว็บไซต์รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ตัวอักษร เนื้อหา ซอฟต์แวร์ วีดีโอ ดนตรี เสียง กราฟฟิค รูปถ่าย ภาพประกอบ องค์ประกอบศิลป์ ชื่อ โลโก้ ตราสินค้า สัญลักษณ์บริการ และส่วนประกอบอื่นๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า “เนื้อหา”) ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ กรรมสิทธิ์ต่างๆ โดย เนื้อหานั้น ครอบคลุมถึงเนื้อหาที่เป็นเจ้าของโดย หรือ ควบคุมโดย การ์นิเย่รวมทั้ง เนื้อหาที่เป็นเจ้าของโดย หรือ ควบคุมโดยบุคคลที่สามที่ได้ให้อนุญาตแก่การ์นิเย่ทั้งนี้ บทความ รายงาน และส่วนประกอบต่างๆ ทั้งหมดที่นำมาจัดทำเป็นเว็บไซต์นี้อาจเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ ในกรณีนี้ท่านได้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆ ที่บังคับใช้ และตามการแจ้งเตือนหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพิ่มเติมใดๆ ที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ท่านไม่อาจใช้เครื่องหมายการค้า หรือชื่อทางการค้าใดๆ ของการ์นิเย่ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และท่านรับรู้ว่าท่านไม่สิทธิในการเป็นเจ้าของในชื่อ หรือเครื่องหมายการค้านั้นท่านยอมรับที่จะแจ้งการ์นิเย่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที เมื่อเริ่มตระหนักถึงการเข้าถึง หรือการใช้บริการเว็บไซต์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลใดๆ หรือพบการกล่าวหาใดๆ ในกรณีที่เว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิใดๆ ตามสัญญา พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่บังคับใช้

การอนุญาต และสิทธิในการดาวน์โหลด
ท่านไม่ได้รับสิทธิ หรือการอนุญาตในเว็บไซต์ และ/หรือเนื้อหา นอกเหนือจากสิทธิอันจำกัดต่อการใช้บริการเว็บไซต์ และการดาวน์โหลดตามข้อตกลงที่ประกาศไว้ในส่วนนี้ ดังนั้น ส่วนอื่นใดนอกเหนือจากที่ประกาศไว้ในส่วนนี้ ท่านไม่อาจ ทำสำเนา ทำซ้ำ แปลงโปรแกรม แปลงโปรแกรมย้อนกลับ แยกส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แจกจ่าย เผยแพร่ แสดง ดำเนินการ ดัดแปลง อัพโหลดเพื่อสร้างงานอื่น ถ่ายทอด หรือกระทำการในทางอื่นใดเพื่อหาประโยชน์จากส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ได้
การดาวน์โหลดจะได้รับอนุญาตจากการ์นิเย่ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น:

(1) ท่านไม่ได้พิมพ์สำเนามากกว่า 1 ชุด ของการดาวน์โหลด และไม่มีการทำสำเนาเพิ่มเติมของสำเนาพิมพ์ที่ได้ทำไว้;
(2) ท่านใช้บริการการดาวน์โหลด และ/หรือ สำเนาพิมพ์ เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ทางการค้า; และ
(3) ท่านได้รักษาคำประกาศเตือนทางด้านลิขสิทธิ์ของการดาวน์โหลด และ/หรือ สำเนาพิมพ์ทั้งหมดเอาไว้ และยังรักษาข้อผูกพันตามข้อตกลงต่างๆ ของข้อความและการประกาศเตือนนั้นๆ

นอกจากนี้ ท่านไม่อาจเสนอขาย หรือขาย หรือแจกจ่ายผ่านสื่ออื่นใด (รวมไปถึงการเผยแพร่ผ่านการออกอากาศทางโทรทัศน์ หรือวิทยุ หรือเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์) ในตัวเนื้อหา หรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ ท่านไม่อาจใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้เพื่อไปเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์อื่นๆ ไม่ว่าจะผ่านทางเฟรมไฮเปอร์ลิงค์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือวิธีอื่นใด นอกจากนี้ เว็บไซต์ และเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในภายในไม่อาจนำมาใช้เพื่อสร้างฐานข้อมูลประเภทใดๆ รวมทั้งเว็บไซต์นี้ไม่อาจถูกจัดเก็บ (ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ไว้ในฐานข้อมูล เพื่อการเข้าถึงโดยท่าน หรือบุคคลที่สามใดๆ หรือเพื่อที่จะแจกจ่ายเว็บไซต์ฐานข้อมูลของที่บรรจุทั้งหมด หรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้

อีการ์ด
เมื่อท่านใช้บริการอีการ์ด ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการตามที่ได้กำหนดไว้ในวิธีการใช้บริการเว็บไซต์การ์นิเย่ไทยแลนด์และท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่มีข้อจำกัดแต่ประการใด ดังนั้น ท่านได้รับการเตือนว่าอีการ์ดรวมทั้งเนื้อหาได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ท่านรับรู้ว่าท่านมีสิทธิจำกัดในการใช้บริการที่ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าเท่านั้น ท่านไม่สามารถทำสำเนา ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงอีการ์ดรวมทั้งเนื้อหาได้ นอกจากนี้ ข้อความที่ใช้จะต้องมีเนื้อหาที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตราสินค้าการ์นิเย่ไทยแลนด์

การขออนุญาต
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตจากการ์นิเย่ในการใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา หรือหากท่านต้องการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของท่านกับเว็บไซต์การ์นิเย่ไทยแลนด์ กรุณาส่งอีเมลของท่านเพื่อสอบถามรายละเอียดมาที่ [email protected]

ปฏิเสธการรับรอง
เว็บไซต์และเนื้อหาต่างๆ ได้รับการเผยแพร่โดยไม่มีการรับรองแต่ประการใด ทั้งโดยแจ้งชัด และโดยนัย ตามกฎหมายที่บังคับใช้สูงสุด รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การยกเว้นการรับรองชื่อ การรับรองว่าสามารถขายได้ การรับรองความพอใจในคุณภาพ การรับรองความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับรองว่าจะไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ การ์นิเย่ปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือความเสียหายจากระบบการทำงานต่างๆ ในเว็บไซต์ และไม่รับรองว่าเว็บไซต์จะดำเนินการโดยปราศจากการรบกวน หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือ ข้อบกพร่องต่างๆจะได้รับการแก้ไขโปรดบันทึกว่าอำนาจศาลบางที่ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นของการรับรองที่อ้างถึง ดังนั้น ข้อยกเว้นบางส่วน หรือทั้งหมดที่กล่าวมาอาจไม่มีผลกับท่าน

การ์นิเย่ไม่รับรองว่าเว็บไซต์จะทำงานเข้ากันได้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน หรือเว็บไซต์หรือเสิร์ฟเวอร์จะปราศจากข้อผิดพลาด หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโทรจัน และการ์นิเย่ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ท่านอาจได้รับอันเป็นผลมาจากสิ่งที่เป็นอันตรายดังกล่าว

การ์นิเย่จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่เผยแพร่โดยบุคคลที่สาม และการ์นิเย่จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือ หรือต่อความเสถียรของสายโทรศัพท์และอุปกรณ์ที่ท่านใช้งานเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์นี้

ข้อตกลงนี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของท่านในฐานะผู้บริโภคคนหนึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

จำกัดความรับผิดชอบ
ท่านรับรู้ว่าการใช้บริการของท่านต่อเว็บไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหาเป็นความเสี่ยงของท่านเอง หากท่านไม่พอใจกับเว็บไซต์ ข้อตกลง หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ หนทางในการเยียวยาเดียวที่ท่านมีคือ หยุดใช้บริการเว็บไซต์

สำหรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับการฉ้อโกง และการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการสูญเสียชีวิต อันเป็นผลมากจากการละเลยของการ์นิเย่จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามใดๆ จากความเสียหายในรูป แบบใดๆ หรือการสูญเสียกำไรทั้งทางตรง ทางอ้อม พิเศษ ต่อเนื่อง หรือโดยบังเอิญ ที่อ้างอิงจากการรับรอง สัญญา การละเมิด (รวมถึงการละเลย) หรืออื่นใด แม้ว่าการ์นิเย่จะถูกพิจารณาว่าอาจมีส่วน ก็ตาม ทั้งนี้ กฎหมายที่ใช้บังคับอาจมิได้อนุญาตให้มีข้อจำกัด หรือข้อยกเว้นต่อความรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ เช่นนั้น การจำกัด หรือการยกเว้นนี้ไม่อาจมีผลต่อท่าน

กฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
เว็บไซต์นี้มิได้ทำขึ้นเพื่อบุคคลหนึ่งที่อยู่ภายใต้อำนาจศาลใด ที่มีเหตุให้การเผยแพร่หรือการมีอยู่ของเว็บไซต์นี้ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้บุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่ห้ามการเผยแพร่ หรือมีอยู่ของเว็บไซต์นั้นจะต้องไม่เข้ามายังเว็บไซต์นี

การ์นิเย่มิได้นำเสนอว่าเว็บไซต์ หรือเนื้อหามีความเหมาะสมสำหรับการใช้บริการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่นตามขอบเขตอำนาจศาลทั้งหมด ผู้ที่เข้ามายังเว็บไซต์นั้นเข้ามาด้วยการริเริ่มของตนเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฏหมายท้องถิ่น หรือข้อบังคับต่างๆ ทั้งนี้ หากมีกรณีสงสัย ท่านควรหาคำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

การชดเชยค่าเสียหาย
เท่านตกลงที่จะชดเชยค่าเสียหาย ปกป้อง และไม่ทำอันตรายต่อการ์นิเย่พนักงานของลอรีอัล ตัวแทนและนายหน้า จากและต่อการกล่าวหา การกระทำ ความต้องการ หรือกระบวนการอื่นๆ โดยบุคคลที่สาม อันเป็นปรปักษ์ต่อการ์นิเย่พนักงานของการ์นิเย่ตัวแทนและนายหน้า ซึ่งการกล่าวหา ฟ้องร้อง การกระทำ หรือกระบวนการอื่นใดที่มีต่อการ์นิเย่พนักงานของการ์นิเย่ตัวแทน ซัพพลายเออร์ หรือนายหน้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของ หรือเกิดขึ้นโดยมีความเชื่อมโยงกับ

(1) การใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน;
(2) การละเมิดข้อตกลงของท่าน;
(3) การกล่าวหาของท่านต่อการใช้บริการเว็บไซต์
    (3.1) การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของบุคคลที่สาม หรือสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิสาธารณะใดๆ หรือ
    (3.2) การหมิ่นประมาท หรือทำให้เสียชื่อเสียง หรือผลอื่นใดต่อความเสียหายของบุคคลที่สาม;
(4) การลบ เพิ่ม แทรก หรือปรับเปลี่ยนใดๆ หรือการใช้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตของเว็บไซต์ โดยท่าน; หรือ
(5) การหลอกลวง หรือการละเมิดต่อการแสดง หรือการรับรองโดยท่าน ณ ที่นี้

การอ้างอิงข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์ของท่านในส่วนนี้ จะถือว่าได้รวมเอาการใช้บริการของบุคคลที่สามที่เข้าสู่เว็บไซต์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ของท่าน
ท่านตกลงที่จะชำระเงินให้กับ การ์นิเย่พนักงานของการ์นิเย่ตัวแทนและนายหน้า สำหรับต้นทุน ความเสียหาย และค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าทนายในจำนวนสมเหตุสมผล) แก่บุคคลเหล่านั้น ที่เชื่อมโยงกับ หรือเกิดจากการกล่าวหา ฟ้องร้อง การกระทำ หรือกระบวนการใดๆ จากการกล่าวหาของบุคคลที่สาม

การยกเลิก
ท่าน หรือ การ์นิเย่สามารถยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา ทั้งแบบที่มีสาเหตุ และไม่มีสาเหตุ ทั้งนี้ หากการ์นิเย่ยกเลิกข้อตกลงนี้ การ์นิเย่จะส่งอีเมลให้ท่านตามที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ในการลงทะเบียน และจะถือว่าท่านได้รับอีเมลแล้วภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงของการส่ง และการยกเลิกข้อตกลงจะมีผลตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป ท่านจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่อยู่อีเมลของท่าน และท่านสามารถยกเลิกข้อตกลงได้โดยการส่งอีเมลไปยัง [email protected]โดยผลจากการยกเลิกข้อตกลง ท่านจะต้องทำลายเนื้อหา และสำเนาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้มาจากเว็บไซต์นี้

การเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์
ท่านยอมรับว่าการ์นิเย่มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือข้อกำหนดทางด้านเทคนิคของส่วนหนึ่งส่วนใด ของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาตามดุลพินิจของการ์นิเย่ท่านยังยอมรับด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ อาจมีผลทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้

การยกเว้นสิทธิ์
การ์นิเย่ไม่ยกเว้นสิทธิ์เกี่ยวกับการละเมิดพันธะสัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ที่จะก่อให้เกิดการยกเว้นสิทธิ์ของการละเมิดของอื่นๆ และไม่มีความผิดพลาดในการบังคับใช้ หรือการบังคับใช้บาง ส่วนของการเยียวยาโดยการ์นิเย่ที่จะก่อให้เกิดการยกเว้นสิทธิ์จองสิทธิอันเป็นผลสืบเนื่องจากการบังคับใช้การเยียวยานั้น หรือการเยียวยาอื่นๆ
กฎหมายที่ใช้บังคับ และขอบเขตอำนาจศาลที่จะพิจารณาคดี
ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ภายใต้กฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทย