การ์นิเย่ ไลท์ คอมพลีท

Showing you (12) result(s)

Light Complete

Ingredients

  • Charcoal
  • Grapeseed Extract
  • Matcha
  • Pomegranate
  • Sakura
  • Vitamin C
  • Yuzu